Sri Datta Stava

shree datta stava-sloka
The stotra contains only 9 slokas and one has to chant 9times everyday without fail. Whoever chant 9 times everyday for 40days, their desires will be definitely fulfilled with the blessings of Lord Dattatreya.
Sri Datta Stava

Sri Ganesaya Namah Sri Sarasvatyai Namah

Sri Padavallabha Narasimha Sarasvathi

Sriguru Dattatreyaya Namah1. Dattatreyam mahatmanam varadam bhakta vatsalam

Prapannarthi haram vande smartrgami Sanovatu2. Dinabandum Krpasindhum sarvakarana karanam

Sarva raksakaram vande smartrgami sanovatu3. Saranagata dinarta paritrana parayanam

Narayanam vibhum vande smartrgami sanovatu4. Sarvanartha haram devam sarva mangala mangalam

Sarvaklesa haram vande smartrgami sanovatu5. Brahmanyam dharma tattvajnam bhakta kirti vivardhanam

Bhaktabhista pradam vande smartrgami sanovatu6. Sosanam papapankasya dipanam jnanatejasah

Tapa prasamanam vande smartrgami sanovatu7. Sarvaroga prasamanam sarvapida nivaranam

Vipaduddharanam vande smartrgami sanovatu8. Janmasamsara bandhajnam svarupananda dayakam

Nissreyasa padam vande smartrgami sanovatu9. Jaya labha yasah kama datu rdattasya yastavam

Bhogamoksha prada syemam prapathet sakriti bhavet

JAI GURU DEVA DATTA!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...